شماره جدید فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد

شماره جدید فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد

شماره‌های هفتم و هشتم فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ویژه کتاب‌های پاییز و زمستان ۱۳۹۴ در یک مجلد از سوی خانه کتاب به چاپ رسید.

در این شماره از فصلنامه، ۲۳ کتاب از نویسندگانی چون نوش‌آفرین انصاری، مصطفی خرامان، سوسن طاقدیس، ناصر کشاورز، سیامک گلشیری، فرشید مثقالی و... مورد نقد بررسی قرار گرفته است.

گفت‌و‌گوی این شماره که به نقد و بررسی وضعیت کتاب کودک در ایران اختصاص دارد، دیدگاه‌های علی‌اصغر سیدآبادی، نویسنده کتاب‌های کودکان و مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی وزارت ارشاد را نقل کرده است. دربخشی از این گفت‌وگو می‌خوانیم: «در «کتـاب کـودک و نوجـوان» وضعمـان خـوب نیسـت و دلیلــش هــم بیشــتر بیرونی اســت. وضعیــت کتــاب مــا در برابــر تولیــدات و تألیفــات بی‌پناه اســت، در همــه جــای دنیــا از تولیــد داخلــی در مقابــل تولیــد خارجــی تقریبــا خارجــی حمایــت می‌کننــد ولــی بــرای مــا به‌دلیــل نپیوســتن بــه کنوانســیون بــرن از کتـاب خارجـی در مقابـل کتـاب داخلـی حمایـت می‌شـود؛ کپی رایـت، عملا یعنـی شـما حتـی بـه عنـوان یـک ناشـر ضعیـف هـم بـرای کتـاب یـک نویسـنده درجـه دو یـا سـه بایـد حـدود دو میلیـون تومانـی خـرج کنیـد تـا بـه مرحله انتشـار برسـد ولـی اگـر بخواهیـد بـرای یـک کتـاب خارجـی بـا یـک مترجـم و گرافیسـت درجـه یـک کار کنیـد، بـا پانصدهـزار تومـان هـم می‌توانیـد ایـن کار را انجـام دهیـد...»

رفیع افتخار، محمدعلی بنی‌اسدی، مصطفی رحماندوست، سیدعلی محمد رفیعی، کاظم طلایی، محسن هجری، انسیه موسویان، سحر ترهنده و... از جمله نویسندگان مطالب این شماره از فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان هستند.

بررسی کتاب‌های حوزه نمایش سال ۱۳۹۳، بررسی کتاب‌های شعر در سال ۱۳۹۴، نشست تصویرگری کتاب‌های دینی، معرفی کتاب‌های تئوری تابستان ۹۴ و اخبار کتاب و نقد ادبیات کودک در پاییز ۹۴ از دیگر مطالب این فصلنامه است.

فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، شامل ۲۹ مقاله، با سردبیری سیدعلی کاشفی‌خوانساری در ۲۸۰ صفحه و با قیمت   ۶۰۰۰ تومان از سوی موسسه خانه کتاب انتشار یافته است.

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.