لالایی اهری

لالایی اهری
نویسنده: 
گروه خبر کتابک
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

برگردان لالایی :

لای لای می گویم که بخوابی

غرق گل سرخ بشوی

لا به لای گلهای سرخ

 خواب دنجی پیدا کنی

گردآورنده از اهر: رضا بالاگر

راهنما
کلیدواژه: 

عضویت در کانال تلگرام