سخن موریس سنداک درباره کتاب کودکان

موریس سنداک

تو نمی‌توانی برای کودکان بنویسی، زیرا آن ها بسیار پیچیده‌اند. تو تنها می‌توانی کتاب‌هایی بنویسی که برای آن‌ها جالب باشد.

راهنما

ديدگاه شما