دختر دارم انار و به

دختر دارم انار و به برگرفته از کتاب جم جمک برگ خزون (ثمینه باغچه بان)

دختر دارم انار و به !

چادر زده کنار ده،

به کس کسونش نمی‌دم،

به همه کسونش نمی‌دم،

به راه دورش نمی‌دم، 

به مرد پیرش نمی‌دم،

به بی سوادش نمی‌دم،

به کسی می‌دم که کس باشه،

بنده قباش اطلس باشه،

 سیصد تومن کیسش باشه! 

روزی باشه! روزی باشه!

شاه بیاد با لشگرش،

خدم و حشم پشت سرش، 

شاهزاده‌ها دور و برش،

دخترم بخواد واسه پسرش،

آااااایا بدم،

آااااایا ندم!

متل‌های دیگر را در ادامه بخوانید 

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع
برگرفته از کتاب جم جمک برگ خزون (ثمینه باغچه بان)
Submitted by editor on