بازی قطار آب

بازی قطار آب

این بازی دقت و سرعت عمل کودکان را تقویت می‌کند.

تعداد بازیکنان: ۸ نفر به بالا

وسایل مورد نیاز برای یازی قطار آب:

 • چهار سطل متوسط
 • دو لیوان
 • آب

روش بازی قطار آب

 • در این بازی کودکان باید لیوان پر از آب را دست به دست به نفر آخر برسانند، بی آن‌که آب لیوان بیرون بریزد.
 • برای انجام بازی مدت زمان مشخصی را تعیین کنید.
 • کودکان را به دو گروه تقسیم کنید.
 • از هر گروه بخواهید به صورت قطاری پشت سر‌هم روی زمین بنشینند.
 • یکی از سطل‌ها را از آب پر کنید و در کنار نفر نخست بگذارید.
 • یک سطل خالی را در پشت سر نفر آخر بگذارید.
 • نفر نخست باید لیوان را پر از آب کند و بی آن‌که به پشت ‌سر خود نگاه کند، لیوان را به نفر پشتی بدهد.
 • نفر دوم هم به همین شکل لیوان را به نفر پشت سر خود بدهد.
 • لیوان دست به دست می‌شود تا به نفر آخر برسد.
 • نفر آخر نیز باید بدون نگاه‌ کردن، آب داخل لیوان را در سطل پشت سر خود بریزد.
 • بازی آن‌قدر ادامه می‌یابد تا سطل آب نفر نخست خالی شود.
 • هر گروهی که در مدت زمان تعیین‌شده، آب سطل پشت سرشان بیشتر باشد، برنده بازی خواهند بود.

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶-۰۵-۲۸ ۱۴:۱۵
متن سفارشی:

ديدگاه شما