فهرست کتابک به مناسبت روز بین‌المللی عصای سفید (روز جشن استقلال نابینایان)، 23 مهر

24 مهرماه برابر با ۱۵ اکتبر «روز بین‌المللی عصای سفید» است. روز بین‌المللی عصای سفید، روز گرامی‌داشت حرکت نابینایان از وابستگی به مشارکت و حضور فعال در جامعه است. عصای سفید نماد آزادی، استقلال و اعتماد‌به‌نفس است.

نابینایان با کمک عصای سفید می‌توانند به تنهایی رفت‌وآمد کرده و کارهای روزانه‌ی خودشان را انجام دهند. عصای سفید همچنین نماد «نابینایی و استقلال» است؛ فرد نابینایی که با عصای سفیدش راه می‌رود، نشان می‌دهد که نابینایی موجب وابستگی او به دیگران نمی‌شود. کتابک روز بین‌المللی عصای سفید، روز استقلال نابینایان را به کودکان نابینا تبریک می‌گوید.

کتابک برای روز بین‌المللی عصای سفید، روز جشن استقلال نابینایان کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

کتاب‌های حسی و لمسی/ (معرفی کتاب‌های حسی و لمسی/ خرید کتاب‌های حسی و لمسی)
یک چیز دیگر/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب یک چیز دیگر/ خرید کتاب یک چیز دیگر
پیروزی بر شب/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب پیروزی بر شب/ خرید کتاب پیروزی بر شب
رفتم به باغی – بریل (برای نابینایان)/ (معرفی کتاب رفتم به باغی – بریل (برای نابینایان)/ خرید کتاب رفتم به باغی – بریل (برای نابینایان))
ماجراهای شگفت‌انگیز هلاپیچ، شاگرد کفاش – جلد اول – بریل/ (معرفی کتاب ماجراهای شگفت‌انگیز هلاپیچ، شاگرد کفاش – جلد اول – بریل/ خرید کتاب ماجراهای شگفت‌انگیز هلاپیچ، شاگرد کفاش – جلد اول – بریل)
ماجراهای شگفت انگیز هلاپیچ، شاگرد کفاش – جلد دوم – برای نابینایان‌‌/ (معرفی کتاب ماجراهای شگفت انگیز هلاپیچ، شاگرد کفاش – جلد دوم – برای نابینایان‌‌/ خرید کتاب ماجراهای شگفت انگیز هلاپیچ، شاگرد کفاش – جلد دوم – برای نابینایان‌‌)
ماجراهای شگفت انگیز هلاپیچ، شاگرد کفاش – جلد سوم – برای نابینایان/ (معرفی کتاب ماجراهای شگفت انگیز هلاپیچ، شاگرد کفاش – جلد سوم – برای نابینایان/ خرید کتاب ماجراهای شگفت انگیز هلاپیچ، شاگرد کفاش – جلد سوم – برای نابینایان)
تیستو سبز انگشتی – جلد اول – بریل/ (معرفی کتاب تیستو سبز انگشتی – جلد اول – بریل/ خرید کتاب تیستو سبز انگشتی – جلد اول – بریل)
تیستو سبز انگشتی – جلد دوم – بریل/ (معرفی کتاب تیستو سبز انگشتی – جلد دوم – بریل/ خرید کتاب تیستو سبز انگشتی – جلد دوم – بریل)
تیستو سبز انگشتی – جلد سوم – بریل/ (معرفی کتاب تیستو سبز انگشتی – جلد سوم – بریل/ خرید کتاب تیستو سبز انگشتی – جلد سوم – بریل)
راز – بریل/ (معرفی کتاب راز – بریل/ خرید کتاب راز – بریل)
سیاوش – بریل‌/ (معرفی کتاب سیاوش – بریل/ خرید کتاب سیاوش – بریل)
ضحاک – بریل/ (معرفی کتاب ضحاک – بریل/ خرید کتاب ضحاک – بریل)
مجموعه قصه‌های کوتی کوتی – بریل/ (معرفی کتاب مجموعه قصه‌های کوتی کوتی – بریل/ خرید کتاب مجموعه قصه‌های کوتی کوتی – بریل)
من همانم، من همانم – بریل/ (معرفی کتاب من همانم، من همانم – بریل/ خرید کتاب من همانم، من همانم – بریل)
چارخانه و خاله کشمشی – بریل/ (معرفی کتاب چارخانه و خاله کشمشی – بریل/ خرید کتاب چارخانه و خاله کشمشی – بریل)
کتابچه بدجنسی‌های گرگ کوچولو – جلد اول – بریل/ (معرفی کتاب کتابچه بدجنسی‌های گرگ کوچولو – جلد اول – بریل/ خرید کتاب کتابچه بدجنسی‌های گرگ کوچولو – جلد اول – بریل)
یک جنگل و چند حیوان؟ – بریل/ (معرفی کتاب یک جنگل و چند حیوان؟ – بریل/ خرید کتاب یک جنگل و چند حیوان؟ – بریل)

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on