نوروزتان آفتابی و فرخنده باد!

زندگی این است
نقش رنگ ها میان سیاه و سپید
شب برفت و برآمد خورشید
دخترک آمد شاد نواخت
روز نو، روز سبز امید
بر جهان، گرمی و روشنی تابید

نوروزتان آفتابی و فرخنده باد!

Submitted by editor on