شناخت بخش های مختلف کتاب

شناخت بخش های مختلف کتاب

 با این تمرین، دانش آموزان بخش های مختلف کتاب را می شناسند و می آموزند که هر سوالی را در چه قسمتی باید جست و جو کرد.

شناخت بخش های مختلف کتاب:

  • از دانش آموزان بخواهید هر کدام یک کتاب درسی و یک کتاب غیر درسی (داستانی و غیر داستانی) را بررسی کنند و شناسنامه ی آن را بنویسند. بخش های مهم کتاب را معرفی کنند و جواب بدهند: "آیا در کتاب این بخش ها وجود دارند؟: شناسنامه ی کتاب، فهرست مطالب، فهرست نام ها، فهرست واژه ها، نمایه، نمایه ی موضوعی، پیوست های دیگر، مقدمه (پیش گفتار).
  • هر دانش آموز کتابی را که انتخاب و بررسی کرده است، به دیگران نشان دهد و قسمت های مختلف آن را نام ببرد. مقدمه ی کتاب را بخواند و هدف های نویسنده را از نگارش آن بیان کند و خلاصه ی موضوع کتاب را از دیدگاه نویسنده بنویسد.
  • از هر دانش آموز بخواهید نوشته ی خود را در کلاس بخواند و به  پرسش هایی که در همین زمینه از او می شود، پاسخ گوید.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۹-۲۰ ۱۳:۳۰
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع:
کتاب: چگونه پژوهش کنیم؟ نویسنده: جنین ون کلیو . ترجمه و تدوین: هادی حری
متن سفارشی:

ديدگاه شما