آموزش شیوه مصاحبه در پژوهش دانش آموزی

آموزش شیوه مصاحبه در پژوهش دانش آموزی

  • به دانش آموزان یادآور شوید که بعضی منابع، نوشتاری نیستند و شفاهی اند. در این صورت باید با اشخاص صاحب نظر و آگاه درباره ی موضوع انتخابی خود مصاحبه کنند و اطلاعاتی در زمینه ی موضوع مورد مطالعه شان به دست آورند. در مصاحبه باید پرسش های خود را از پیش آماده کنند و بنویسند (تهیه ی پرسش نامه). از کسی که می خواهند با او مصاحبه کنند وقت بگیرند، بعد از مصاحبه، نوشته ی خود را برای مصاحبه شونده بفرستند تا تایید کند.  
  •  به آن ها بیاموزید که رعایت آداب ساده سبب می شود مصاحبه شونده به کمک بیشتر ترغیب شود. آن ها باید خودشان، مدرسه و دبیرشان را معرفی کنند و علت درخواست مصاحبه را به مصاحبه شونده توضیح دهند، درباره ی پروژه شان حرف بزنند و بگویند که مصاحبه شونده می تواند چه کمکی به آن ها بکند. برای مصاحبه، زمانی را که برای مصاحبه شونده مناسب است، انتخاب کنند، زمان هم بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بیشتر نباشد. برای استفاده از ضبط صوت حتما از مصاحبه شونده اجازه بگیرند، چون اگر مجبور نباشند پاسخ ها را بنویسند، وقت بیشتری برای دریافت اطلاعات خواهند داشت. باید سر وقت در محل مصاحبه حاضر شوند و در پایان کار از مصاحبه شونده سپاسگزاری کنند. مصاحبه می تواند با مکاتبه نیز انجام شود در این صورت باید در قالب پرسشنامه در اختیار مصاحبه شونده قرار گیرد.
  • از دانش آموزان بخواهید تحقیق کنند درباره ی موضوعی که انتخاب کرده اند، چه کس یا کسانی بیشتر اطلاعات دارند. پرسشنامه ای تهیه کنند و جلسه ی بعد به کلاس بیاورند. هر دانش آموز، موضوع و پرسشنامه ی خود را بخواند و آن را تصحیح  کند. سپس از آن ها بخواهید برای هفته ی بعد مصاحبه را آماده کنند و گزارش آن را به کلاس بیاورند. مصاحبه ها را روی میز بگذارید و از دانش آموزان بخواهید متناسب با علاقه ی خود یکی را انتخاب کنند و بخوانند و با تهیه کننده ی آن به گفت و گو بپردازند. سپس از آن ها بخواهید هر کدام به فردی که در زمینه ی موضوع برگزیده ی آن ها اطلاعات دارد، نامه ای بنویسد. نامه ها را در کلاس بخوانید و برای بهتر و تاثیرگذار شدن آن ها گفت و گو کنید.

ديدگاه شما