خانه ی من - پروین دولت آبادی

خانه ای ساخته ام

از مقوای سفید

دارد آن پنجره ای

تا بتابد خورشید

همه دیوار اتاق

رنگ شادان دارد

جای آتشدانی

به زمستان دارد

بستری هست تمیز

که توان خفت بر آن

چمنی هست و گلی

جویباری است روان

کاغذی خانۀ من

حرف فردای من است

روشنی باید مهر

هر کجا جای من است

خانه باید آباد

خانه باید روشن

خانه باید آزاد

تا بود خانۀ من

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۰۵-۰۴ ۱۸:۵۹
پدیدآورندگان:
کلیدواژه:
متن سفارشی:

ديدگاه شما