شعر بازیچه‌های بچه‌ها از پروین دولت آبادی

آی بادبادک!

آی جغجغه!

آی فرفره!

بازیچه دارم، بچه ها،

آی بچه های کوچه ها!

بازیچه های رنگ رنگ،

ارزان و زیبا و قشنگ!

آمد دوباره پیرمرد

آن پیرمرد دُوره گرد.

با آن نگاه مهربان،

آن پیرمرد خوش زَبان

گوید برای بچه ها

حرفی از آن بازیچه ها:

آی جغجغه، فریاد کن!

این بچه ها را شاد کن

آی فرفره، چَرخی بِزَن!

رقصی بکن در دست من!

آی بادبادک،

پرواز کن، بالا برو!

آزاد و بی پروا بَرو!

پدیدآورندگان:
Submitted by admin on