شادی باید کرد - محمود کیانوش

شادی باید کرد!

شادی باید کرد!

گلها بر شاخه

خندان و شادند.

گنجشکان در باغ

شاد و آزادند.

شادی باید کرد!

شادی باید کرد!

پاک و روشن آب

در چشمه شاد است.

با رقصش در رود

شاد و آزاد است.

شادی باید کرد!

شادی باید کرد!

بر گلها زنبور

گَردَد با شادی.

او را دنیا داد

شادی، آزادی.

شادی باید کرد!

شادی باید کرد!

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۰۵-۰۴ ۱۹:۱۲
پدیدآورندگان:
کلیدواژه:
متن سفارشی:

ديدگاه شما