تبریک تبریک-عباس یمینی شریف

شد عید نوروز  

 عید دل افروز 

 

 در باغ‌ها باز شد    

 غنچه‌ها باز

سبز و است و خندون  

 باغ بیابان  

     

 گنجشک زیبا  

 گوید به گل‌ها

جیک جیک جیک   

  تبریک تبریک

ما بچه‌ها    

هم شادیم و هم خرم  

 در خانه ما  

 مامان و بابا

شادن و خوشحال   

چون نو شده سال 

   

 ساعت خوش و شاد  

هی می زنه داد

جیک جیک جیک    

تبریک تبریک

راهنما

ديدگاه شما