کودکان انگلیسی در مدرسه شیوه استفاده از پول را می آموزند!

کودکان انگلیسی در مدرسه شیوه استفاده از پول را می آموزند!

بر اساس تصمیم جدید دولت، دانش آموزان ۵ تا ۱۶ ساله انگلیسی از سال تحصیلی آینده درس هایی درباره مدیریت مالی می آموزند.

بنا بر برنامه ریزی جدید آموزشی دولت انگلستان، از سال آینده تحصیلی، کودکان ۵ تا ۷ ساله با سکه ها و رقم روی اسکناس ها آشنا می شوند و می آموزند که چگونه پول ذخیره کنند. به کودکان ۷ تا ۱۱ ساله درباره نگهداری پول در بانک و حساب های پس انداز آموزش داده می شود، کودکان ۱۱ تا ۱۴ ساله با کارت های اعتباری و گرفتن وام آشنا می شوند و نوجوانان ۱۴ تا ۱۶ ساله هم درباره بدهی و اثر مشکلات مالی بر زندگی انسان ها خواهند آموخت.

وزیر مدرسه ها در دولت انگلستان درباره آموزش مدیریت پول و منابع مالی به کودکان و نوجوانان می گوید: "ما می خواهیم همه کودکان و نوجوانان اطلاعاتی را که برای روبرو شدن با دنیای پیچیده و مدرن امروز نیاز دارند تا بتوانند برای خود و خانواده هایشان آرامش و امنیت را فراهم کنند در اختیار داشته باشند."

برنامه ریزی آموزشی جدید دولت انگلستان، PSHE نام دارد و بر پایه نیازهای فردی، اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی کودکان و نوجوانان برای آن ها مواد آموزشی تهیه می کند.

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۱۰-۱۴ ۰۶:۱۶
متن سفارشی:

ديدگاه شما