بندگی کودکان در برابر افزارهای الکترونیک

بخش چهارم از هفت عامل آسیب زا که زندگی کودکان را تهدید می کند

بخش اول        بخش دوم        بخش سوم        بخش پنجم        بخش ششم        بخش هفتم

پیشرفت روزافزون افزارهای الکترونیک به شدت زندگی انسان و در کنار آن زندگی بخش حساس آن یعنی زندگی کودکان را آسیب پذیر کرده است. این افزارها اگر درست از آن ها استفاده شود، می تواند هم چون پدیدارهایی کارساز به کودکان کمک کنند تا برخی از تنگناهای نظام آموزشی را پشت سر بگذارند. اما افراط در دسترس گذاشتن افزارهایی مانند موبایل در دست کودکان خردسال سبب شده است که این کودکان نه تنها دچار سستی و رخوت زودرس، بلکه با رفتارهای ضد اجتماعی روابط اجتماعی با خانواده و پیرامونیان را از دست بدهند.

در کنار آن ترویج بازی های کامپیوتری که محتوای بیش تر آن ها جنگی است، زمینه های بی تفاوتی همین کودکان را نسبت به کشتن همنوع پرورش می دهد. گفته شده است، انسان ها در بیش تر موارد که دست به خشونت می زنند، پیش از آن بارها این خشونت را در ذهن خود تمرین کرده اند. بنابراین این گونه بازی ها سبب ساز خشونت هایی شده است که اکنون در بسیاری از نقاط جهان شاهد آن هستیم.

بندگی کودکان در برابر افزارهای الکترونیک

اگرچه باید گفت نیروی برانگیزاننده این افزارها چنان است که این سخن ها کم تر شنیده خواهد شد، اما آیا به راستی ما باید تسلیم این وضعیت شویم؟ بسیاری ازکارها است که نتیجه تربیت کودک در خانواده است. هنگامی که کودک والدین خود را می بیند که هر کدام یک گوشی موبایل به دست گرفته و درگوشه ایی سرگرم پیامک زدن یا چت دیداری و صوتی هستند، به طور طبیعی او هم برانگیخته می شود که از این افزارها استفاده کند.

زیان دیگر این افزارها که به شکل بی رویه در اختیار کودکان قرار بگیرد، این است که کودکان رفتارهای اجتماعی و اخلاقی را از همسالان و بزرگ ترها یاد می گیرند. اما این روند با استفاده نادرست از این افزارها دارد رنگ می بازد. امروزه دیدن کودکانی که از پشت بازی کامپیوتری برمی خیزند و با چشمان خسته وارد اتاق یا فضای پذیرایی می شوند و در آن جا با مهمان روبه رو می شوند و با او سلام و احوالپرسی نمی کنند به یک روند رایج در زندگی همه ما تبدیل شده است.

مناسبات اجتماعی و اخلاقی پایه جامعه انسانی را می سازند و اگر این پایه ها ویران شود، مشخص نیست که ما جامعه انسانی را می خواهیم روی چه چیزی بنا کنیم. کودکان در آینده همان خواهند شد که ما می خواهیم! این آموزه البته تا این جا و در این زمان درست است و ممکن است در آینده نزدیک به این آموزه تبدیل شود کودکان در آینده آن خواهند شد که خود می خواهند!

پس اکنون که هنوز آینده کودکان در دستان ماست، بیاییم رفتارهای اجتماعی را به کودکان بیاموزیم و این تنها زمانی ممکن است که راه کاربرد درست و سنجیده این افزارها را به کودکان آموزش دهیم.

سایت کتابک در پیوند با این مقاله، مقاله‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

زندگی در مقابل صفحه نمایش

مقررات صیانت از کودکان در برابر نسل سوم موبایل تصویب شد

نویسنده
محمدهادی محمدی
پدیدآورندگان:
تاریخ:
۹۳/۷/۱۹
Submitted by editor3 on