مدال کلدکات

مدال کلدکات

مدال کلد کات از سال ۱۹۳۷ به پیشنهاد فردریک میلچر، مدیر موسسه انتشارات آر. آر. باکر، از سوی بخش خدمات کودکان "انجمن کتابخانه های امریکا" به بهترین کتاب تصویری سال امریکا اهدا می شود.

کمیته جایزه کلد کات افزون بر این فهرستی ازکتاب های تصویری برگزیده را نیز سالانه اعلام می کند. این آثار کتاب هایی هستند که از سوی کمیته شایسته ستایش تشخیص داده شده اند.

این جایزه به نام رادلف کلدکات، تصویرگر برجسته انگلیسی نامگذاری شده است و به همراه مدال نیوبری ارزشمند ترین جایزه در حوزه ادبیات کودکان امریکاست.

 

راهنما
نوع محتوا: 
مکان

ديدگاه شما