جایزه ها در جهان

در این بخش کتابک، مهم‌ترین جایزه‌ها و یادبودهای جهان در حوزه‌ی ادبیات و تصویرگری آثار کودکان و نوجوانان معرفی شده است.