الگوی کودک سالم

این کتاب در برگیرنده ی دیدگاه های پنج روان شناس کمال گرای نامدار: آلپورت، فرانکل، فروم و راجرز است.

نخست نظریه ی هر روان شناس، با زبانی ساده برای پدر ومادران توضیح داده شده است. سپس فعالیت هایی کاربردی برای ویژگی های مهم هر نظریه پیشنهاد شده است. تمام فعالیت های پیشنهادی را کارشناسان گروه دانش اجتماعی موسسه ی پژوهشی دنیا تمرین کرده، و در انجام آن ها به موفقیت دست یافته اند. این فعالیت ها سازگار با بافت فرهنگ ایرانی هستند.

دیدگاه های هر پنج روان شناس نام برده، بر پایه ی انسان گرایی و باور به ضرورت آموزش احترام به حقوق دیگران از سال های اولیه ی تولد، به کودک است. از جمله اصول نظریه های این روان شناسان، وجود آزادی انتخاب برای انسان، ارزش امید برای دستیابی به زندگی بهتر، در نظر گرفتن اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه برای شناخت افرادی که در آن جامعه زندگی می کنند، وابسته بودن سلامت روان به سلامت اجتماعی، وسهم هر انسان در بهتر کردن وضعیت دنیا است.

مخاطبان این کتاب از سوی موسسه ی پژوهشی دنیا: "والدین، مربیان مراکز آموزشی، مراقبین کودک، برنامه ریزان آموزشی و همه ی کسانی که با کودکان خردسال یا برای آنان کار می کنند" معرفی شده اند.

در آغاز هر فصل، زندگینامه ی کوتاهی از روان شناسی که آن فصل مربوط به نظریه های اوست، و در میانه ی فصل ها، نکات مهم در کادرهایی با عنوان های هشدار، بیشتر توجه کنیم و... آمده اند.

در پایان هر فصل نیز منابعی برای مطالعه ی بیشتر معرفی شده اند.

 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.