شادی جمشیدی

کتاب کودک و نوجوان: نوآوری آموزشی در جمهوری کره
در این کتاب تغییر و تحولات در آموزش جمهوری کره طی ده سال (۱۹۶۳-۱۹۷۲) بررسی شده است. این مطالعه که به دو موضوع اصلی از بخش های مختلف نوآوری می پردازد، توسط دکتر یونگ دوگ لی مدیر موسسه کره ای برای توسعه آموزش در سئول تهیه شده است. در بخش اول به نوآوری در زمینه سیاست ملی آموزش در جمهوری کره می پردازد...
کتاب کودک و نوجوان: پیکاسو: یک روز در کارگاه هنری او
آیا شما پابلو پیکاسو نقاش اسپانیایی را می شناسید؟ چقدر؟ اگر می خواهید او را خوب بشناسید، با پسرک و سگش بالتازار همراه شوید و به خیابان گراند آگوستین پاریس، شماره ٧ بروید. آن جا مجسمه ی "مرد با گوسفند" پیکاسو، مجسمه ها و تابلوهای نقاشی اش را به شما معرفی خواهد کرد و اطمینان خواهد داد که تمام چیزهایی...