کتاب برای کودکان نابینا و کم‌بینا

این بخش کتاب‌هایی را دربرمی‌گیرد که برای کودکان نابینا یا کم‌بینا مناسب‌ هستند که کتاب‌های بریل، گویا، درشت‌نویسی شده، کتاب‌های حسی- لمسی و... را شامل می‌شوند.

کمبود کتاب‌های مناسب برای نابینایان و کم‌بینایان، یکی از مشکلات این قر از جامعه است. کودکان نابینا و کم‌بینا در صورت آموزش مناسب و کتابخوانی می‌توانند از نظر هوشی در سطح دیگر هم‌سالان خود باشند. بنابراین بسیار حائز اهمیت است که کتاب‌های مناسب در دسترس آن‌ها قرار بگیرد. این کودکان با کمک گرفتن از دیگر حواس خود، از دقت و کنجکاوی بیشتری برخوردارند.

تولید کتاب‌های صوتی باکیفیت، کتاب‌های حسی-لمسی، کتاب‌هایی به خط بریل و نیز کتاب‌های تصویری و درشت‌نویسی شده مناسب کودکان کم‌بینا و نابینا، سهم این کودکان از ادبیات است که باید در نظر گرفته شود.