درخت بخشنده [کتاب گویا]

درخت بخشنده [کتاب گویا]

روزی، روزگاری درختی بود و او پسرک کوچکی را دوست می داشت. پسرک تا خردسال بود با شاخه هایش بازی می کرد، سیب هایش را می خورد و در سا یه اش می خوابید. به تدریج که بزرگ تر شد دیگر کمتر با درخت انس داشت.

او گرفتار عشق، روز مره گی و گذران زندگی شد و درخت را ترک کرد، اما در زمان های پر شمار بر می گشت و از درخت تقاضایی داشت و درخت هر بار با مهر او را بی پاسخ نمی گذاشت. وقتی برای آخرین بار...

ک‍ت‍اب‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ای‍ن‌ ن‍وار ت‍وس‍ط ن‍ش‍ر آروی‍ن‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۷ در ۴۷ ص‍ف‍ح‍ه‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت. برای تهیه کتاب گویا آن (کاست صدا) به کتابخانه حسینه ی ارشاد بخش نابینایان مراجعه کنید.

 

 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
The Giving Tree
نویسنده
Shel Silverstein, شل سیلور اشتین
برگردان
  • رضی هیرمندی
سال نشر
۱۳۷۸

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.