جمال‎‌الدین‌اکرمی از ده سالگی کتابک می‌گوید

جمال ‎‌الدین‌اکرمی از ده سالگی کتابک می‌گوید

ده ساله شدن در سرزمینی که کتاب و فرهنگ، نخستین قربانی تنگدستی و دغدغه‌های روزمرگی است، دل سپردن به گسترش کتاب‌خوانی و نگاهبانی از ادبیات، دشواری وظیفه‌ای است که تنها از عشق به انسان و زندگی برمی‌آید.

در این میان، بهره‌وری کودکان و نوجوانان -که از کم‌ترین سهم در خبرهای رسانه‌ای و سازوکار آموزشی برخوردارند- از فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی، بر دوش نهادهایی است که دلسوزانه گام در این راه نهاده‌اند و با تمام توان خود به رویارویی با جهل و ناآگاهی برخاسته‌اند.

کتابک، نام کوچکی است که موجودیت‌اش را از همراهی با کتاب، کودک و نوجوان، و نویسندگانش یافته است. رسانه‌ای که گستره‌اش مرزهای جغرافیایی را پشت سر می‌گذارد و دست در دست مخاطبانش به سوی گسترش دانایی و روشنگری گام برمی‌دارد. امید که این چراغ روشن، امیدبخش‌تر از همیشه راه‌های پیش رو را در زدودن تیرگی‌ها دنبال کند و همراه با همه‌ی آن‌هایی که دل‌نگران سهم کودکان و نوجوانان این سرزمین بزرگ‌اند، به دنیای روشن‌تر برای آیندگان دست یابد.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷-۱۱-۰۱ ۱۴:۲۰
نویسنده:
جمال الدین اکرمی
متن سفارشی:

ديدگاه شما