روز جهانی پناهندگان ۲۰۱۹

روز جهانی پناهندگان ۲۰۱۹
نویسنده: 
گروه خبر کتابک

۲۰ ژوئن روز جهانی پناهندگان است. در هر دقیقه ۲۰ نفر خانه و سرزمین خود را به سبب جنگ یا آزار و اذیت ترک می‌کنند. بیش از نیمی از پناهندگان را کودکان تشکیل می‌دهند.

حقوق کودک پناهنده براساس پیمان نامه حقوق کودکان

ماه ۲۲ پیمان نامه حقوق کودک می‌گوید: دولت‌ها باید با همکاری سازمان‌های ذیصلاح، کودکان پناهنده یا پناهجو را مورد حمایت قرار دهند.

ماده ۲۲ کشورهای طرف پیمان‌نامه حقوق کودک را متعهد می‌کند که از کودکان پناهنده یا آن‌هایی که خواهان پناهندگی هستند پشتیبانی ویژه‌ای کنند و با سازمان‌های مربوط همکاری‌های لازم را داشته باشد. یکی از وظایف کشورهای طرف پیمان‌نامه تلاش در جهت به هم پیوستن دوباره خانواده‌هاست.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام