شادی باید کرد - محمود کیانوش

شادی باید کرد!
شادی باید کرد!

گلها بر شاخه
خندان و شادند.
گنجشکان در باغ
شاد و آزادند.

شادی باید کرد!
شادی باید کرد!

پاک و روشن آب
در چشمه شاد است.
با رقصش در رود
شاد و آزاد است.

شادی باید کرد!
شادی باید کرد!

بر گلها زنبور
گَردَد با شادی.
او را دنیا داد
شادی، آزادی.

شادی باید کرد!
شادی باید کرد!

راهنما
پدیدآورندگان: 
کلیدواژه: 

عضویت در کانال تلگرام