لالایی سرکوهی

لالایی سرکوهی

برگردان لالایی :

ولم در گرمسیر نقل مکان کرد

هوای سرحد و آب روان کرد

تمام آب سر حد نوش جانش

خودش رفت و مراآ تش به جان کرد

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۱۲-۱۹ ۰۸:۵۴
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع:
ص ۱۰۱ کتاب لالایی های ایرانی نجف زاده
متن سفارشی:

ديدگاه شما