لالایی سرکوهی

لالایی سرکوهی
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

برگردان لالایی :

ولم در گرمسیر نقل مکان کرد

هوای سرحد و آب روان کرد

تمام آب سر حد نوش جانش

خودش رفت و مراآ تش به جان کرد

راهنما

عضویت در کانال تلگرام