گزارش یک تجربه: چند و چون ترجمه ادبیات کودکان و نوجوانان

گزارش یک تجربه: چند و چون ترجمه ادبیات کودکان و نوجوانان

روز دوشنبه، بیست‌ وهفتم آبان‌ماه، سی‌ ویکمین نشست ماهانه ی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار خواهد شد.

در این نشست هوشنگ مرادی کرمانی، عضو پیوسته ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در موضوع «گزارش یک تجربه: چند و چون ترجمه ادبیات کودکان و نوجوانان» سخن خواهد گفت.
سی‌ویکمین نشست ماهانه ی فرهنگستان از ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰ روز دوشنبه، ۲۷/۸/۹۲ در محل کتابخانه ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار خواهد شد.

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲-۰۸-۲۵ ۰۹:۲۱
متن سفارشی:

ديدگاه شما