شعر به خاطر خروسه از شکوه قاسم‌نیا

خروسه اومد نگام کرد

نگاه به کفش پام کرد

کاکلشو تکون داد

قوقولی قوقو صدام کرد

کفشامو زود پوشیدم

تا مدرسه دویدم

به خاطر خروسه

من سر وقت رسیدم

شکوه قاسم نیا از کتاب «دامن چین چینی»

 

لینک خرید کتاب دامن چین چینی 

نویسنده
شکوه قاسم نیا
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
منبع
کتاب دامن چین چینی
Submitted by editor on