شعر خونه ما از افسانه شعبان نژاد

شعر خونه ما از افسانه شعبان نژاد

خونه ما باغچه داره

اتاق و یک تاقچه داره

پله داره، نرده داره

پنجره هاش پرده داره

درخت و آسمون داره

یک بام مهربون داره

بامش پر از کبوتره

از همه جا قشنگ تره

 افسانه شعبان نژاد از کتاب گرپ گرپ 

لینک خرید کتاب گرپ گرپ

اطلاعات:
نویسنده:
افسانه شعبان نژاد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۰۹-۱۷ ۰۹:۵۰
منبع:
کتاب گرپ گرپ 
متن سفارشی:

ديدگاه شما