سخن آغازین درباره کارگاه بازی

سخن آغازین درباره کارگاه بازی

بازی و بازی کردن بخشی از زندگی انسان هاست. بازی ها اوقات فراغت را پر می کنند و به زندگی شادی می بخشند. در گذشته، از آن جا  که کار روزانه و تلاش برای زندگی بسیار توانفرسا بود، توجه به بازی، نوعی هدر دادن وقت پنداشته می شد. اما امروزه بازی نه تنها برای کودکان، بلکه برای بزرگسالان نیز از اهمیت برخوردار است.

 برخی بازی ها با یک نسل آغاز می شوند و تداوم می یابند و برخی نیز به خاطره ها می پیوندند. جذابیت بازی ها به تحرک و پویایی آن ها بستگی دارد. همچنین محیط جغرافیایی و  آب و هوا نیز در چگونگی آن ها تاثیر گذاراست.

  بازی، بخشی از زندگی کودک است که نمی توان او را از آن  محروم کرد. بازی نقش مهمی در رشد جسمی و روانی کودک دارد. هنگام بازی کودکان، هم بخشی از نیروی فکری و بدنی خود را به کار می گیرند وهم  احساس آزادی ولذت می کنند.

  بازی و جنب و جوش نه تنها زیانی ندارد، بلکه کودکان بازیگوش و فعال و سیری ناپذیر از بازی معمولا آینده ای بهتر پیدا می کنند، زیرا کودک با فعالیت های آزاد، از نظر ذهنی و شخصیتی رشد می کند.

  بازی، سرچشمه ی شادابی کودکان و تمرینی برای زندگی است. شما می توانید فعالیت هایی را که کودک تان دوست دارد هنگام بازی کردن او بشناسید. بازی طبیعی ترین ابزار برای آموزش کودکان و فعالیتی است که می تواند در رشد آن ها تاثیر گذار باشد. تغییرات گسترده ی زندگی در جهان امروز، نه تنها از ارزش بازی نکاسته، بلکه با پیشرفت های چشمگیر روان شناسی و علوم تربیتی بر ارزش آن ها نیز افزوده است.

 

راهنما
صفحه اصلی: 

ديدگاه شما