ویژگی های وسایل بازی

ویژگی های وسایل بازی

  وسایل بازی باید دارای ویژگی های زیر باشند:

  • کودک را یاری دهند تا تجربه کند، کشف کند و طبیعت و محیط پیرامون خود را بشناسد. در این بخش، مهم ترین مواد آب، خاک، گل رس و... هستند.
  • محرک خلاقیت کودک باشند و او را به تلاش ذهنی و آفرینندگی وادارند.
  • به پرورش قوه ی تخیل او یاری برسانند.
  • به کودک کمک کنند مهارت هایی را که در بزرگسالی ممکن است برای او سودمند باشند، بیاموزد (استفاده از قیچی، چسب و...)
  • کودک را به شکل غیر مستقیم در راستای تکامل توانایی های فیزیکی و روانی او  یاری کنند.
  • خطرات جدی برای کودک نداشته باشند.

     

راهنما
صفحه اصلی: 

ديدگاه شما