شعر سبز و سبز و سبز از محمود کیانوش

شعر سبز و سبز و سبز از محمود کیانوش

سنگ و سنگ و سنگ

کوهسارها

شر و شر و شر

آبشارها

صاف و صاف و صاف

جویبارها

سبز و سبز و سبز

کشتزارها

باز و باز و باز

چشم آفتاب

شاد و شاد و شاد

خنده‌های آب

شاخه‌ها و باد

تاب و تاب و تاب

سایه‌ها و خاک

خواب و خواب و خواب

غصه‌ها همه

دور و دور و دور

چشم‌ها همه

نور و نور و نور

سینه‌ها همه

شور و شور و شور

کار و زندگی

جور و جور و جور

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰-۰۱-۱۸ ۰۸:۰۹
پدیدآورندگان:
نویسنده:
نویسنده:
محمود کیانوش
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.