لالایی کرمانی عزیز جان، صوتی

اولالالای لالایی
عزیز ، جون دل مایی
اولالالا گلٍ قَندم
عزیزٍ جون دلبندم
نكن گریه نکن ناله
به قنداقٍت نمی‌بندم (پارچه ای که نوزاد را در آن می‌پیچند)
اولا لالا گل نرگس
نبینم داغتو هرگز (از دست‌دادن عزیز)
اولا لالا گل لیلو
که وَر چشمت کٍشم میلو (میله سرمه)
که میلو از طلا باشه
نگهدارت خدا باشه
اولالالا لالاش میاد
صدا کفشٍ باباش میاد
بیا بابا به باغش بر
به سیل سیب و نارش بر (به دیدن سیب و انار ببرش)
از اون سیبا به کوشش کن (سیب)
از اون نارا به دوشش کن (انار)
از او نارای پردونه (انارای پردانه)
بکن وَرگوشٍ دردونه
اولالا لا گل پسته
که بابایت کمر بسته
آی نٍشی بیمار نٍشی خسته
که مادر دل به تو بسته
اولا لالا شبون اومد
که ماه بالای بوم اومد
اولالا لالاش میاد
صدا پای باباش میاد
باباش رفته به گل چینی
آی میاره قندٍ دورچینی
اولالا لا گل نعنا
از این کوچه نری تنا ( تنها)
درین کوچه همه شوخن
آی سٍرت رو می‌بٍرَن از حال
اولالا لا گلاب رفته
آی گل نازم بخواب رفته
لالالالالالایی


خواننده لالایی: قدسیه زنگی

گردآورنده:
یاس فرهومندفر
گردآورنده:
Submitted by skyfa on