فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی شعر، 1 فروردین

فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی شعر، ۱ فروردین

یونسکو در سی امین اجلاس کنفرانس عمومی خود که در سال ۱۹۹۹ برگزار شد، به اتفاق آرا، روز ۲۱ مارس برابر با نوروز باستانی هر سال را به عنوان «روز جهانی شعر» اعلام کرد و هرسال این روز را گرامی می‌دارد.

 

 

 

 

کتابک برای روز جهانی شعر کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

مجموعه‌ی اما/ برای ۱ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب مجموعه‌ی اما/ خرید کتاب مجموعه اما)
جم‌جمک برگ خزون/ برای ۱ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب جم‌جمک برگ خزون/ خرید جم‌جمک برگ خزون)
رفتم به باغی/ برای ۱ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب رفتم به باغی/ خرید کتاب رفتم به باغی)
خورشید خانوم آقتاب کن/ برای ۱ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب خورشید خانوم آقتاب کن/ خرید کتاب خورشید خانوم آقتاب کن)
چه و چه یک بچه/ برای ۱ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب چه و چه یک بچه/ خرید کتاب چه و چه یک بچه
مرغ سرخ پاکوتاه/ برای ۱ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه/ خرید کتاب مرغ سرخ پاکوتاه)
تو مامانی‌ترین هستی/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب تو مامانی‌ترین هستی/ خرید کتاب تو مامانی‌ترین هستی)
هیس لالا کرده نی‌نی جون/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب هیس لالا کرده نی‌نی جون/ خرید کتاب هیس لالا کرده نی‌نی جون)
به به لیمو و کاکلی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب به به لیمو و کاکلی/ خرید کتاب به به لیمو و کاکلی)
دویدم و دویدم/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دویدم و دویدم/ خرید کتاب دویدم و دویدم)
۱۸+۲دارکوب/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب ۲+۱۸ دارکوب/ خرید کتاب ۲+۱۸ دارکوب)
ای هم‌زبان خاموش/ برای ۳ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب ای هم‌زبان خاموش/ خرید کتاب ای هم‌زبان خاموش)
گنجشک که بال و پر داشت/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب گنجشک که بال و پر داشت/ خرید کتاب گنجشک که بال و پر داشت)
خروس زری پیرهن پری/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خروس زری پیرهن پری/ خرید کتاب خروس زری پیرهن پری)
اورانگوتان‌های بنفش/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب اورانگوتان‌های بنفش/ خرید کتاب اورانگوتان‌های بنفش)
خیال کن/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب خیال کن/ خرید کتاب خیال کن)
با همه‌چی/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب با همه‌چی/ خرید کتاب با همه‌چی)
با هم بزرگ شدیم درخت‌ها و من/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب با هم بزرگ شدیم درخت‌ها و من/ خرید کتاب با هم بزرگ شدیم درخت‌ها و من)
کوچه‌ی دریچه‌ها/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب کوچه‌ی دریچه‌ها/ خرید کتاب کوچه‌ی دریچه‌ها)
چرا تو سنگی؟/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب چرا تو سنگی؟/ خرید کتاب چرا تو سنگی؟)
نامی برای اره‌ماهی/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب نامی برای اره‌ماهی/ خرید کتاب نامی برای اره‌ماهی)
بر بال رنگین‌کمان/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب بر بال رنگین‌کمان/ خرید کتاب بر بال رنگین‌کمان)
بیا بگیر سیب را/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب بیا بگیر سیب را/ خرید کتاب بیا بگیر سیب را)
سقوط به بالا/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب سقوط به بالا/ خرید کتاب سقوط به بالا)
چراغی زیر شیروانی/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب چراغی زیر شیروانی/ خرید کتاب چراغی زیر شیروانی)
ای میهن من، ایران/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب ای میهن من، ایران/ خرید کتاب ای میهن من، ایران)
ماه بر ترک دوچرخه/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب ماه بر ترک دوچرخه/ خرید کتاب ماه بر ترک دوچرخه)
آنجا که پیاده‌رو پایان می‌یابد/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب آنجا که پیاده‌رو پایان می‌یابد/ خرید کتاب آنجا که پیاده‌رو پایان می‌یابد)
پروانه و گل سر/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب پروانه و گل سر/ خرید کتاب پروانه و گل سر)
ننه سرما ـ مجموعه اشعار ماندگار/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب ننه سرما ـ مجموعه اشعار ماندگار/ خرید کتاب ننه سرما ـ مجموعه اشعار ماندگار)
یه شب مهتاب ـ مجموعه اشعار ماندگار/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب یه شب مهتاب ـ مجموعه اشعار ماندگار/ خرید کتاب یه شب مهتاب ـ مجموعه اشعار ماندگار)
دخترای ننه‌دریا ـ مجموعه اشعار ماندگار/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب دخترای ننه‌دریا ـ مجموعه اشعار ماندگار/ خرید کتاب دخترای ننه‌دریا ـ مجموعه اشعار ماندگار)
قصه‌ی دخترای ننه‌دریا/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب قصه‌ی دخترای ننه‌دریا/ خرید کتاب قصه‌ی دخترای ننه‌دریا)
منِ آبی منِ سبز/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب منِ آبی منِ سبز/ خرید کتاب منِ آبی منِ سبز)
بر بال‌های صلح/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب بر بال‌های صلح/ خرید کتاب بر بال‌های صلح)
دختری به زیبایی روباهی که ترسیده باشد/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب دختری به زیبایی روباهی که ترسیده باشد/ خرید کتاب دختری به زیبایی روباهی که ترسیده باشد)
مجموعه‌ی سی شعر ـ حافظ، فردوسی، خیام، فروغ/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی مجموعه‌ی سی شعر ـ حافظ، فردوسی، خیام، فروغ/ خرید کتاب مجموعه‌ی سی شعر ـ حافظ، فردوسی، خیام، فروغ)
مترسک عاشق بود/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب مترسک عاشق بود/ خرید کتاب مترسک عاشق بود)
وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم/ خرید کتاب وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم)
کاش حرفی بزنی/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب کاش حرفی بزنی/ خرید کتاب کاش حرفی بزنی)
یک نفر رد شد از کنار دلم/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب یک نفر رد شد از کنار دلم/ خرید کتاب یک نفر رد شد از کنار دلم)
آوازهای سیب‌زمینی/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب آوازهای سیب‌زمینی/ خرید کتاب آوازهای سیب‌زمینی)
تلنگر باران/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب تلنگر باران/ خرید کتاب تلنگر باران)

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱-۰۱-۰۱ ۱۳:۵۷
متن سفارشی:

ديدگاه شما