قصه گویی و نقاشی درباره حرفه های مختلف

 وارد کلاس شدم. به بچه ها گفتم "بچه ها می خوام یه قصه براتون بگم": 

"چند سال پیش در یک خانه قشنگ دخترکوچولویی پا به این دنیا گذاشت که اسمش را نیره گذاشتند ......" 

در قالب داستان از بازی های نیره، چیزهایی که دوست داشت و آن چه بدش می آمد؛ از پدر و مادرش و شیرین کاری هایی که می کرد؛ از آرزوهایی که داشت، از چیزهایی که یاد می گرفت و شغلی که دوست داشت حرف زدم وقتی داستان تمام شد، گفتم بچه ها! می دانید آن دختر کوچولو کی بود؟ من بودم من زندگی خودم را به صورت داستان برای شما تعریف کردم حالا شما هم درباره خودتان فکر کنید و بیایید درباره زندگی خودتان یک قصه بگویید. از چیزهایی که دوست دارید یا ندارید، توانایی های تان، آرزوهای تان. 

پس از تمام شدن داستان های کودکان از آن ها پرسیدم دوست دارید چه کاره شوید؟ خودتان را در شکل حرفه ای که دوست دارید انجام دهید نقاشی کنید. آن ها خودشان را به صورت آرایشگر، نجار، نقاش، معلم، مکانیک، خیاط و..... با ذوق و علاقه نقاشی کردند. چون بعضی از کودکان نمی دانستند می خواهند چه کاره شوند برایشان کتاب "فیل توپولی چه کاره شد؟" را خواندم. این داستان درباره فیلی است که نمی داند می خواهد چه کاره شود و همه شغل ها را امتحان می کند تا بالاخره متوجه می شود کدام را دوست دارد.

قصه گویی و نقاشی درباره حرفه های مختلف

 بعضی بین خواندن و بعضی بعد از آن با شادی فریاد می کشیدند که من فهمیدم چه کاری را دوست دارم و شروع به نقاشی می کردند. از کودکان خواستم شب برای والدین شان یک بار دیگر داستان زندگی خودشان را بگویند که آن ها بنویسند و نوشته های شان را بیاورند. 

من داستان ها را در کتابی که عکس شان و نقاشی شان را روی جلد گذاشته بودم، قرار دادم. سری کتاب های "می خواهی چه کاره شوی؟" را به کلاس آوردم و شغل هایی را که هر کودکی دوست داشت، خواندیم در مورد این که برای این شغل چه مهارت هایی باید داشته باشند و کجا باید یاد بگیرند و این که این شغل با چه حرفه های دیگری ارتباط دارد و ابزار کارشان صحبت کردیم. 

قصه گویی و نقاشی درباره حرفه های مختلف

بعد هر کودکی ابزار کارش را با مقوا درست کرد و روی تصویر پنج انگشت دستش در نقاشی چسباند. با خوشحالی نمایشگاهی از کارهای شان را دور کلاس گذاشتند و به حیاط رفتند تا مادرهای شان را برای بازدید بیاورند. واقعاً فکر می کردند به این حرفه مسلط شده اند و اطلاعات کافی در مورد آن دارند. 

این کارگاه را نیره آقا تهرانی در انجمن دوست داران ادبیات کودک اصفهان اجرا کرده است. 

نویسنده
نیره آقا تهرانی
Submitted by admin on