به کودکان اجازه دهید از درخت ها بالا بروند

به کودکان اجازه دهید از درخت ها بالا بروند

 لازم نیست همیشه بچه ها را برای بازی کردن به زمین بازی ببرید. می توانید به جای آن، کودک تان را تشویق کنید که از شاخه های یک درخت محکم بالا برود.

این کار راه خوبی است برای این که کودکان تا اندازه ای احساس خطر پذیری و هیجان را تجربه کنند. همزمان با این تجربه آن ها  تلاش می کنند خود را قوی و چابک سازند. با این حال مطمئن شوید که کودک شما ایمن می ماند و به او اجازه ندهید که دور از دسترس شما از درخت بالا رود. همه چیز را زیر نظر داشته باشید. به باور یک کارشناس تنش و استرس، خطر بزرگی برای کودکان امروز است. خطری که بهبود آسیب ناشی از آن بسیار بیشتر از ترمیم استخوان بازو  یا پای شکسته کودک زمان می برد. بنابراین اگر کودک شما عاشق بالارفتن از درختان و آماده این کار است، به او اجازه دهید این هیجان و ماجراجویی را تجربه کند. کودکانی که بسیار کوچک تر از این هستند که از درخت بالا روند، می توانند یاد بگیرند به درختان عشق بورزند، همچنان که  در سایه درخت می نشینند یا  برگ ها را جمع می کنند.  

ديدگاه شما