نسیم اسفند - عباس یمینی‌شریف

نسیم اسفند - عباس یمینی‌شریف

نسیم اسفند به کوه و صحرا

پیام شادیست برای دل‌ها

دهد به دل‌ها امیدواری

به جنبش آیند تمام دنیا

ز باغ‌ها برف، از آن پریده

ز دشت سرما، از آن رمیده

رسیده نزدیک، بهار جان‌بخش

چه خوش زمانی فرا رسیده

ز خواب نرگس، گشوده چشمان

بنفشه در باغ نشسته شادان

شکوفه بر شاخ، سفید و رنگین

چو گوشواره شده نمایان

نسیم بر دشت وزد به سبزه

بنا کند دشت به ناز و غمزه

وزد چو بر آب به جوی و برکه

بر آب افتد شکنج و لرزه

وزد به هر باغ چو بر درختان

سرود خوانند به شور و شادان

نسیم اسفند به هر وزیدن

بهار آرد، برد زمستان

عباس یمینی شریف

راهنما

عضویت در کانال تلگرام