کتاب مرجع هنر و علم: "پروژه ی زمین ما و آنچه در آن است"

این کتاب، نخستین فرآورده ی بسته ی یادگیری پیش دبستانی طرح کودک – مربی و شامل ٥٠ قصه، ٧٩ شعر، ١٤ نمایشنامه ی تالیفی و ٨١ فعالیت هنری است.

پروژه ی «زمین ما و آنچه در آن است» بر پایه ی برنامه ریزی چند بعدی و پس از رایزنی با کارشناسان و مربیان آموزش پیش دبستانی طرح شده است. برنامه ریزی چند بعدی، بنابر توضیح "حرف اول" کتاب، روشمند و انعطاف پذیر است و در آن، مقدمات لازم برای پرورش استعدادها و شخصیت کودکان پیش دبستانی، در سه بعد: "پروژه های برگرفته از زندگی کودک"، "قالب ها و فعالیت های هنری و علمی" و "مهارت ها و مضامین میان رشته ای" فراهم می آید. برای تدوین این کتاب، کارگاه های تخصصی برای تبادل دانش و تجربه میان همه ی صاحب نظران و پدید آورندگان آموزش، ادبیات و بازی و هنر کودکان پیش دبستانی برگزار شده است. هدف بنیادین اجرای این کارگاه ها، تولید برنامه های آموزشی و هنری برای مخاطبان پیش دبستانی بود. کتاب اول مرجع هنر و علم، دستاورد تلاش و همکاری کارشناسان شرکت کننده در این کارگاه هاست.

این کتاب در برگیرنده ی چهار پروژه ی: منابع و قلمروهای زمین، شکل زمین، سنگ و کوه، و خاک در زمین است. در پایان هر پروژه، کتاب هایی درباره ی موضوع آن معرفی شده اند.    

مصطفی رحماندوست، در "حرف اول کتاب "، سبب برگزیدن عنوان "زمین ما و آنچه در آن است" را بی توجهی بزرگ ترها به مادر زمین و ضرورت بازشناسی و ارج نهادن به آن را از سوی کودکان ذکر کرده و یادآور شده است که آن ها می توانند به یاری این کتاب و ١٢محصول فرهنگی همراه آن،عناصر موجود در زمین را بشناسند و میان آن ها ارتباط برقرار سازند، زیبایی های زمین را حس کنند، اهمیت آن را در یابند و از خدای مهربانی که نعمت های زمین را در اختیار انسان و دیگر موجودات زنده قرار داده است، سپاسگزاری کنند.

 

تهیه کننده
عاطفه سلیانی
سال نشر
۱۳۸۳
نویسنده
٤٤ نفراز نویسندگان، شاعران و بازی نویسان
Submitted by editor3 on