کتاب کودک و نوجوان: موش کتابخانه

موش کتابخانه

سام موشی است که ‌درسوراخ کوچکی توی دیوار پشت قفسه کتاب های مرجع کتابخانه ای زندگی می کند و شب ها کتاب ها را می خواند.

روزی تصمیم می گیرد خودش کتاب بنویسد. او کتاب های خود را لا به لای کتاب های کتابخانه می گذارد و وقتی علاقه خانم کتابدار و بچه ها را برای آشنایی با نویسنده این آثار می بیند ترتیبی می دهد تا هر کسی خود را نویسنده بداند.

ديدگاه شما