دستنامه‌ی قواعد فهرستنویسی

دستنامه‌ی قواعد فهرستنویسی

فهرستنویسی منابع بر پایه ‌ی قواعد بین‌ المللی انگلو امریكن (Anglo- American) و نقطه گذاری ‌ها بر پایه‌ ی استاندارد بین‌المللی كتابنامه‌ نویسی (ISBD) است. از آنجا که کتاب های فارسی باید با در نظر گرفتن ویژگی های زبان فارسی فهرستنویسی شوند، کمیته ایی مرکب از اعضا هیات علمی و مسئولان بخش های فهرستنویسی و رده بندی کتابخانه ملی ایران با هدف تصمییم گیری در مورد ضوابط و قواعد فهرستنویسی فارسی تشکیل شد.

با توجه به اینکه همگامی با اصول و ضوابط بین‌المللی جزو اهداف این کمیته بود ، قواعد فهرستنویسی انگلو امریکن را برای فهرستنویسی کتاب های فارسی برگزیند و تنها مواردی را که با ویژگی های زبان فارسی تطبیق نمی کرد تعدیل و تجدید نظر کردند. این کتاب در برگیرنده ی تصمیمات و مصوبات آن کمیته است که شامل قواعد فهرستنویسی کتاب ها و جزوه ها، مواد جغرافیایی، پیایندها (نشریه ها)، شاخص های بازیابی، انتخاب نام اشخاص، تنالگان ها (سازمان ها)، عنوان های قراردادی و ارجاعات است.این کتاب از کارابزارهای اصلی  فهرستنویسی توصیفی منابع مطالعاتی است. 

شناسنامه کتاب:
نویسنده
ماندانا صدیق بهزادی
سال نشر
۱۳۷۸

ديدگاه شما

عضویت در کانال تلگرام