کتابخانه های آموزشگاهی در مدرسه ی کتابخانه- مدار

کتابخانه های آموزشگاهی در مدرسه ی کتابخانه- مدار

کتاب حاضر کتابخانه ی آموزشگاهی را به طور کلی در نظام پیش از دانشگاه مدنظر دارد، لیکن اشارات و مصادیق بیشتر متوجه دوره ی راهنمایی است که از نظر نویسندگان آن، آغاز دوره ‌ی خود آگاهی دانش آموز و زمینه ساز آموزش مقطع بعدی و مراتب بالاتر تحصیلی و شغلی است.

مباحث مطرح شده در کتاب شامل:  تاریخچه‌ ی کتابخانه های آموزشگاهی، وضع موجود، هدف و وظایف، اهمیت، کتابخانه مدرسه: آزمایشگاه/ کارگاه، رابطه ی کتابخانه مدرسه با عناصر آموزشی، مجموعه سازی، سازماندهی، خدمات عمومی و شیوه های ایجاد جاذبه در کتابخانه، اداره ی کتابخانه، بیانیه مشترک ایفلا و یونسکو درباره کتابخانه آموزشگاهی، استانداردهای کتابخانه های آموزشگاهی است. در انتها فهرست مراکز علمی و آموزشی برای همکاری در طرح ها، فهرست سایت های موضوعی مفید و طرح هایی از تجهیزات و معماری کتابخانه آموزشگاهی به همراه فهرست منابع و نمایه ارایه شده است.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
نرگس نشاط و عباس حری
سال نشر
۱۳۸۳

ديدگاه شما

عضویت در کانال تلگرام