در این برگه کلام و سخنان بزرگان درباره کودک و اهمیت کتابخوانی گردآوری شده است.

هنگامی که می‌کوشیم همه‌چیز را درباره زندگی به کودکان بیاموزیم، آن‌ها چیستی زندگی را به ما می‌آموزند.
جهان به شمار کودکانی که هر لحظه در آن گام می‌گذارند تازه است!
نویسنده بی نام
یک کودک می‌تواند پرسشی طرح کند که هیچ خردمندی را توان پاسخ نباشد!
نیل پستمن
کودکان پیام‌های زنده ما برای زمانی هستند که هرگز در آن نخواهیم بود!
راشل کارسن
کودک به یاری یک بزرگ‌سال نیازمند است تا احساس شگفتی را با او سهیم شود، لذت و شوق این شگفتی را همراه با او بارها و بارها تجربه کند و راز جهانی را که در آن زندگی می‌کند دریابد. چنین کودکی می‌تواند احساس شگفتی را همواره در وجود خود زنده نگه دارد.
کودکان زمانی می‌توانند نگرش خود را ارزشمند ببینند، که احساس کنند بزرگ‌ترها برای‌شان ارزش قائل می شوند. آن‌ها همواره نیازمندند که شخصیت یگانه خود را باور کنند.
ما بیش‌تر از این که به کودکان مسئله‌ای برای حل کردن بدهیم، پاسخی برای به خاطر سپردن پیش رویشان می‌گذاریم.
کودکان هنگامی گام به دنیای بزرگ‌سالی می‌نهند که برای آن چه می‌پرسند پاسخی باشد.
كنفوسیوس
خردمند شاگردانش رابه وقت تعلیم هدایت می‌كند، به دنبال نمی‌كشاند. آن هارا به پیشروی می‌خواند، متوقف نمی‌كند. راهی پیش روی آن هامی‌گشاید، به جایی نمی‌برد. اگرشاگردی برآن شودكه خود مشتاقانه بیندیشد، می‌توان اورامعلم خوبی خواند.   كنفوسیوس فیلسوف نامدارچینی، پانصد سال قبل ازمیلاد درباره ی معلم خوب(...
دکتر سیوس
بزرگ‌سالان، کودکان از کار افتاده‌ا‌ند.
پابلو پیکاسو
همه کودکان هنرمندند. آن چه مهم است هنرمند ماندن در بزرگ‌سالی است.
ولفگانگ گوته
طعم گیلاس و توت را باید از کودکان و پرنده‌ها پرسید.
جین لا برویر
کودکان نه آینده‌ای دارند و نه گذشته‌ای، آن‌ها از اکنون لذت می‌برند. کاری که کمتر بزرگسالی انجام می‌دهد!
ما نگرانیم که کودک در آینده چه سرنوشتی پیدا می‌کند، اما فراموش می‌کنیم که او موجودی است که امروز هم وجود دارد.
بازی‌های کودکان دشوارند. آن‌ها در هیچ زمان دیگر، همانند ساعتی که به بازی سرگرمند، جدی نیستند.
من کودکان را به این جهان آوردم، زیرا نیاز به نور بود، نوری که هر کودکی با خود می‌تواند به این جهان بیاورد.