انجمن قلب کودکان ایران

انجمن قلب کودکان ایران

انجمن علمی قلب کودکان ایران به همت سرکار خانم دکتر پریدخت نخستین داوری در مورخه ۳۱/۱/۱۳۸۶تأسیس شد.

اهداف:

  • ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی وتبادل نظر بین محققین، فوق تخصصان قلب کودکان و سایر همکارانی که به نحوی در شاخه‌های گوناگون با بیماری‌های قلب کودکان در ارتباط هستند.
  • همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه هاوموسسات آموزشی و پژوهشی ونیز سایر سازمان‌هایی که به نحوی با فعالیت‌های انجمن مرتبط هستند در برنامه ریزی امر آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی
  • تعامل وهمکاری با مراجع ذیصلاح در زمینه بازنگری و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی و بهداشتی و درمانی، مؤسسات آموزشی و سطح علمی دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی در باره بیماری‌های قلبی کودکان
  • ارائه خدمات آموزشی، علمی، فنی و پژوهشی بر اساس ضوابط مربوطه
  • ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت‌های علمی، پژوهشی وآموزشی، بهداشتی و درمانی
  • تهیه، تدوین وانتشار نشریات علمی وآموزشی
  • برگزاری گردهمایی‌های آموزشی و پژوهشی، آموزش مداوم در سطوح ملی و بین المللی با رعایت قوانین ومقررات جاری کشور
  • فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش‌های علمی مرتبط با رشته قلب کودکان به خصوص از طریق تشویق وترغیب متخصصان جوان
  • مشارکت در تشکیل شورای انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران و برنامه ریزی امور مرتبط با آن
  • جلب حمایت نهادهای بین المللی برای انجام فعالیت‌های علمی، پژوهشی در عرصه ملی ودر چارچوب ضوابط جاری کشور
راهنما
ایمیل: 
info@ispc.ir
نشانی: 
خیابان ولی عصر، جنب پارک ملت، بیمارستان قلب شهید رجائی، طبقه سوم، دفتر گروه قلب کودکان
تلفن: 
۲۳۹۲۲۵۴۲
کد پستی: 
۱۵۵۹-۱۴۶۶۵

ديدگاه شما