معرفی بازی آسیاب‌بچرخ

معرفی بازی آسیاب‌بچرخ

بازی آسیاب بچرخ یکی از بازی‌های محلی و قدیمی است. این بازی با تعداد زیادی از کودکان در فضای باز یا بسته قابل اجرا می‌باشد.

برای انجام این بازی به وسیله‌ی خاصی احتیاج نیست. هرچه تعداد بازیکنان بیشتر باشد، بازی هیجان انگیز تر خواهد شد. بازیکنان دستان هم را گرفته و به صورت دایره می‌ایستند.

معلم یا سرگروه بازی را شروع می‌کند و خطاب به بازیکنان می‌گوید: آسباب بچرخ با گفتن این سخن بازیکنان شروع به چرخیدن دایره‌وار می‌کنند و پاسخ می‌دهند: می‌چرخم.

معلم یا سرگروه می‌خواند و کودکان پاسخ می‌دهند: 

آسیاب بچرخ می‌چرخم

تندتر بچرخ می‌چرخم

آسیاب بشین می‌شینم

با گفتن این سخن بازیکنان به صورت چمباتمه می‌نشینند.

آسیاب پاشو پا نمی‌شم

جون بابا جون ‌ پا نمی‌شم

جون مامان جون پا نمی‌شم

جون خاله جون پا نمی‌شم

جون دایی جون پا نمی‌شم

جون چمدون یا پا نمی‌شم

جون خودتون یا پا نمی‌شم

جون خدا جون پا نمی‌شم

بازیکنان پس از گفتن این سخن برخاسته و می‌ایستند سپس استاد یا معلم از بچه‌ها می‌خواهد کارهایی را بکنند یا شعرهای را بخوانند مثل آسیبا بخواب و بچه‌ها هم طوری وانمود می‌کنند که به خواب رفته‌اند. آسیاب بخند و بچه‌ها همگی می‌خنند. آسیاب صندلی شود آسیاب سماور شود، آسیاب کتاب بخوان.

برای مشارکت دادن همه بازیکنان در فعالیت می‌توان به ترتیب از بازیکنان خواست تا به نوبت هر کدام از آسیاب حرکت یا گفته‌ای را بخواهند تا انجام دهد.

  • این بازی برای کودکان کم توان ذهنی در دورهٔ ابتدایی که معلولیت جسمی حرکتی نداشته باشند می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
  • با این بازی مفاهیمی مثل تند، تندتر، کند چرخیدن تقویت می‌شود.
  • این بازی برای کودکان نابینا و کم بینا هم قابل اجرا است حفظ تعادل، مهارت‌های تحرکت و جهت یابی و تصور بدنی تقویت می‌شود.
  • کودکان ناشنوا نیز می‌توانند با تکیه بر حرکت‌های این بازی، در این بازی شرکت کنند.
  • کودکان با صندلی چرخدار نیز می‌توانند در این بازی شرکت کنند.
اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۱۰-۲۶ ۱۰:۴۳
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.