نسیم اسفند - عباس یمینی‌شریف

نسیم اسفند - عباس یمینی‌شریف

نسیم اسفند به کوه و صحرا
پیام شادیست برای دل‌ها

دهد به دل‌ها امیدواری
به جنبش آیند تمام دنیا

ز باغ‌ها برف، از آن پریده
ز دشت سرما، از آن رمیده

رسیده نزدیک، بهار جان‌بخش
چه خوش زمانی فرا رسیده

ز خواب نرگس، گشوده چشمان
بنفشه در باغ نشسته شادان

شکوفه بر شاخ، سفید و رنگین
چو گوشواره شده نمایان

نسیم بر دشت وزد به سبزه
بنا کند دشت به ناز و غمزه

وزد چو بر آب به جوی و برکه
بر آب افتد شکنج و لرزه

وزد به هر باغ چو بر درختان
سرود خوانند به شور و شادان

نسیم اسفند به هر وزیدن
بهار آرد، برد زمستان

عباس یمینی شریف

راهنما

عضویت در کانال تلگرام