لالایی گل زیبای خورشید صوتی

لالا، لالا کبوتر

نزن در آسمان پر

که میخواهد بخواهد

گلِ زیبای مادر

لالالا بچه آهو

نرو این سو و آن سو

که میخواهد بخوابد

گلِ زیبای مادر

لالا، لالا، لالالا

گلم خوابیده حالا

گلم خوابیده تا باز

بخندد صبحِ فردا

 

افسانه شعبان‌نژاد از کتاب لالا، لالا، گل شب‌بو

Submitted by editor on