بازی های آموزشی والدین و کودکان

هدف این بازی ها افزون بر سرگرمی و لذت، ایجاد روابط عاطفی بیشترمیان کودک و  پدر ومادر او و آموزش مهارت استفاده از حواس پنجگانه و تقویت آن است.

این بازی ها نیاز به ابزار ویژه ندارند و پدر و مادر به راحتی می توانند به کمک کودکان شان وسایل بازی را بسازند (که این خود برای کودک نوعی سرگرمی و بازی است).

این کارگاه بازی می تواند با مادر و کودک، پدر و کودک یا هر سه، یعنی پدر و مادر و کودک اجرا شود.

شرح کارگاه بازی

این کارگاه با شرکت  ۲۵ مادر و  کودکان شان اجرا شده است.

بازی آموزشی اول

وسایل بازی یک جعبه ی بیسکویت یا کفش است که در دو طرف، سوراخی به قطری که دست کودک بتواند از آن عبور کند دارد. سوراخ ها با یک تکه کاغذ نرم یا پارچه، به طوری که بشود آن را عقب زد بدون آنکه داخل آن دیده شود پوشانده می شوند. روی جعبه را برای خوشایند کودک با  طرح های زیبا نقاشی و تزیین می کنیم.

چند  اسباب بازی یا چیزهای کوچکی که کودک آن ها را می شناسد، داخل جعبه  می گذاریم. (این چیزها به فراخور سن کودک می توانند ساده یا پیچیده باشند). مادر، جعبه را جلوی کودک خود می گیرد و از او می خواهد دستش را داخل جعبه کند با لمس چیز هایی که در آن هست، تشخیص دهد آن چیست و از چه جنسی است. پس از این که کودک شئ را تشخیص داد، مادر آن را از جعبه خارج می کند تا معلوم شود آیا او درست تشخیص داده است یا نه.

بازی آموزشی دوم

مادر، دو جعبه مثل بازی اول را که محتویات آن مثل هم باشند، جلوی کودک می گذارد و از او می خواهد مثل بازی اول، دستش را درون جعبه ببرد، چیزی را شناسایی کند و آن را از جعبه  بیرون بیاورد. سپس دستش را داخل  جعبه ی دوم کند و عین همان شئ را از آن خارج کند.

این بازی ساده، به جز تقویت رابطه ی عاطفی والدین و کودک و گذراندن زمانی شاد در کنار هم، دارای ارزش های زیر است:

  • بالا بردن میزان ادراک از راه  حس لامسه
  • تشخیص و شناخت جنس های مختلف بدون استفاده از حس بینایی
  • تقویت حافظه ی کودک در زمینه ی چیز های مختلف
  • بالا بردن توان تمرکز کودک
  • تقویت مهارت بیانی کودک

بازی آموزشی سوم

تعدادی کارت رنگی، از هر رنگ دو عدد، آماده می کنیم. پشت این کارت ها همه باید یک رنگ باشد. مادر کارت ها را روی زمین می چیند و از کودکش می خواهد یک کارت را بردارد، به آن نگاه کند و رنگ آن را بگوید و آن را وارونه روی زمین بگذارد. سپس کارت دیگری را بردارد و رنگ آن را بگوید و هر وقت رنگ مشابه اولی را دید آن را روی کارت اولی بگذارد. بازی به این شکل ادامه می یابد تا تمام کارت ها وارونه شود.

بازی آموزشی چهارم

مادر کارت های بازی پیش را از رو به شکل درهم جلوی کودک می گذارد. کودک باید رنگ های مشابه را کنار هم قرار دهد. در مراحل پیشرفته تر می توان از کودک خواست رنگ های هم خانواده را  به شکلی که می خواهد،  در یک گروه بچیند.

اهداف  بازی آموزشی سوم و چهارم:

  • بالا بردن قدرت درک و تشخیص رنگ ها در کودک
  • بالا بردن قدرت حافظه ی او

در این کارگاه می توان از کارت هایی با رنگ متضاد، ترکیبی، مکمل و اصلی نیز استفاده  کرد تا شناخت کودک از رنگ ها بیشتر و کامل ترشود.

همچنین می توان غیر از رنگ ها  برای بازی موضوع جانوران و چگونگی زندگی آن ها را نیز انتخاب کرد. برای نمونه، کارت هایی را که تصویر جانوران روی آن ها چسبانده شده است جلوی کودک می چینیم، او یک کارت را برمی دارد و نام جانور آن را  می گوید. بعد یکی از ویژگی های آن را توضیح می دهد، مثلا "شیر می دهد". کارت را روی زمین می گذارد. وقتی تصویر جانوری دیگر را با همین ویژگی در کارت های دیگر دید، مثلا "گوسفند" روی آن  می گذارد و آن را رو می کند.

این بازی را می توان با دسته بندی جانوران به اهلی و وحشی و... ادامه  داد. حتی می توان در یک بازی دیگر دو کارت زمین و دریا را آماده کرد و با کارت های جانوران جلوی کودک  گذاشت و از او خواست تا  کارت هر  جانور را با توجه به محل زندگی او روی یکی از دو کارت زمین و دریا بگذارد.

مادران وپدران با اجرای این کارگاه با فرزندان خود، زمان بیشتری را در کنارآن ها می گذرانند، توانایی های فرزندان شان را بهتر می شناسند و اوقات لذت بخشی را در کنار هم می گذرانند.

نویسنده
هاجر حبیب الهی
Submitted by editor6 on