کتابک یک ساله شد!

کتابک یک ساله شد!

داستان دیروز در کالبد امروز

کتابک داستانی کهنه دارد، داستانی به درازای تاریخ. کتابک را می توان در اوراق رسولان دید، که انسان را به رستگاری بشارت می دادند،‌ کتابک را می توان در رساله مصلحان بازیابی کرد که دروازه های بهشت را بر روی زمین می جستند.

کتابک یک بار بر کتیبه های سنگی کنده شده است، آن جا که گفته شده ، قلم بر سنگ سخت نیز چیره می شود،‌ چون زاده آگاهی است! کتابک هر روزه در بازارهای بزرگ ،‌آن جا که راسته ناسخان بود، آلوده به دوده چراغ و چربی مرکب سیاه بر اوراقی که از پوست بودند و پاپیروس یا کاغذ سمرقندی،‌ بر دست های لرزان کاتبان پیر یا قلم جهنده کاتبان جوان بازآفریده شده است.

از آن هنگام که تاریخ بر گردش قلم چرخید، کتابک آفریده شده بود. ما نمی دانستیم یا می دانستیم، در دو حال کتابک بود و با ما می زیست. کتابک بود تا زندگی ما را روشنی بخشد،‌ کتابک راهنما بود و ما رهجو و رهپو، کتابک گاهی ستاره پروین بود  و گاه زهره، کتابک در آسمان می درخشید و رهپویان و رهجویان را به راهی که در تاریکی شب یلدا گم شده بود، فرا می خواند.

کتابک امید بود، امید به بهزیستن. به روشنی اندیشیدن، به چیرگی نور بر تاریکی ،‌به ایستادگی برای ساختن و برآمدن. چنین بود که کتابک همواره در تاریخ حضور داشت. حضوری گرم مانند تابش آفتاب.

اما یک بار دیگر کتابک در چرخه های تاریخ بازآفریده شد. این بار نه از پوست آهو اثری است ، نه از کاغذ سمرقندی. نه از مرکب چینی. این بار کتابک بر لوح هایی نوشته می شود که از جنس نور و آفتاب است. از جنس صفر و یک است. کتابک اما همان پیام ها و رسالت ها را دارد. زیستن با آگاهی ، دگرگون ساختن با امید. و پیش رفتن برای بهروزی.

اکنون کتابک در این پیکر نو یک ساله می شود. یک سال است که با شما آمده است. گام به گام آمده است. خُرجین هایش پر از آگاهی است. می توانید از هر کدام که خواستید خوشه ای برچینید. درباره کودک، درباره کتاب کودک، در باره خواندن با کودک ، درباره دنیای کودک، درباره نیازهای کودک، در باره نقش خواندن در زندگی کودک. از این دست مطالب در کتابک زیاد است. کتابک کوشیده است در این یک سال تجربه های کوشندگان فرزانه این راه را گردآورد، از تجربه های دیگران ترجمه کند، به لحظه های رخداد خواندن برود و از آن گزارش تهیه کند. به گفت و گو با مروجان و کتابداران و کارشناسان کتاب کودک بپردازد. کارگاه های گوناگون را که به زندگی معنوی کودکان و نوجوانان کمک می کند، در دستور بگذارد. کتابک اکنون در یک سالگی بیش از هزار مقاله، خبر، کارگاه، معرفی پدیدآورندگان و کوشندگان و نهادها و سازمان های وابسته به دنیای کودکی را در خود جا داده است. این کار بزرگی است هر چند اگر تا رسیدن به بلندترین قله های دانش و خرد در این گستره هنوز راه درازی پیش روی باشد.

کتابک اگر امروز و تنها امروز در مرز یک سالگی می رود که جای خود را در بین کوشندگان و دوستداران دنیای کودکان و نوجوانان پیدا کند و نامی معتبر شود، به این جایگاه نمی رسید اگر کوشندگان آن، چه داوطلب و چه موظف این کار را در قالب عشق نمی دیدند. همه این ها با کوشش سخت همکارانی فراهم شده است که بخشی از آن ها داوطلبانه کتابک را یاری می کنند. از آن دوست دانشجویی که در بیش تر ماه های این یک سال داوطلبانه برای کتابک گزارش و خبر ترجمه کرد و اکنون در گوشه ای دیگر از دنیا به دنبال ادامه تحصیل است، تا آن بانوی کتابداری که در سویس با عشق فراوان تجربه های دیگران را به فارسی برمی گرداند تا هم میهنانان خود و فارسی زبانان منطقه را با تجربه های خواندن سهیم کند. از آن همکاران پر تجربه کتابدار،  منتقد و بررس و ترویجگر شورای کتاب کودک، موسسه مادران و انجمن دوستداران کتاب کودک اصفهان تا آن دوستان مترجم انجمن کتابداران که همه و همه به سهم خود در این راه دشوار کتابک را داوطلبانه یاری داده اند.

کتابک اما دوستانی دارد که هر روز از بامدادن تا شامگاهان بار اصلی کتابک را به دوش می کشند. از بخش فنی که کتابک را در جهان به پرواز در آورده تا بخش گزارش و خبر و کتاب و کتابداری و مقاله ها و کارگاه ها تا روابط عمومی که همگی عاشقانه در کنار کتابک بوده اند و به رشد کتابک یاری رسانده اند و خود نیز در کنار کتابک رشد کرده اند.

و در پایان ، کتابک در این یک سال کتابک نمی شد، اگر بانیان خانه کتابدار، آن یکی چون مادری مهربان هر روز دریچه های خانه کتابدار را رو به پرتو آفتاب نمی گشود، و این یکی همچون پدری پرتلاش هر روز به عشق کتابک از توشه  کار و تلاش روزانه  خود سهمی  را بر سر سفره خرد و خرد ورزی با کودکان این سرزمین سهیم نمی شد و آرزو یی به جز  فرا رسیدن روزی که بر سر هر گذر یک کتابخانه کودک و نوجوان باشد، نداشت.

کتابک این فرزند تابناک از همه آن ها که به او یاری رسانده اند، سپاس دارد، و این سپاس را با بیکران ترین واژه ها بر زبان می آورد!

 

ديدگاه شما