آشنا کردن کودکان با طرح پرسش

آشنا کردن کودکان با طرح پرسش

در این فعالیت ساده دانش آموزان سال اول دبستان می آموزند برای درک درستی یا نادرستی مطالب از شیوه ی آزمون و خطا استفاده کنند و پاسخ دقیق را به دست آورند. این فعالیت، پس از این که دانش آموزان مهارت های مشاهده و مصاحبه، آمارگیری و طبقه بندی را یاد گرفتند در فروردین و اردیبهشت در مورد موضوع های مختلف، از جمله درخت و ... می تواند تکرار شود. در اردیبهشت ماه بیشتر کودکان می توانند نتیجه ی کار را در جمله های کوتاه بنویسند.آموزگار از دانش آموزان می خواهد درباره ی سودمندی های آب حرف بزنند و پرسش های خود را درباره ی آب مطرح کنند. خود آموزگار هم با طرح سوالاتی، کودکان را به فکر کردن و طرح پرسش های جدید وا می دارد تا برپایه ی میزان اندک و محدود آگاهی و تجربه ی خود، با کمک او به تفکر بپردازند و بیاموزند در چارچوب مورد نظر چگونه سوال کنند. آ

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.