راه های به دست آوردن اطلاعات در یک پژوهش دانش آموزی

 از راه پرسش و پاسخ با دانش آموزان، مفهوم منابع اطلاعاتی (جاهایی که می توانیم اطلاعات مورد نیاز را درباره ی یک موضوع به دست آوریم) را توضیح می دهیم و آن ها را روی تخته ی کلاس می نویسیم:

  • کتاب، مجله، روزنامه
  • نرم افزار، اینترنت
  • کتابداران، استادان، دانشمندان
  • صاحبان حرفه ها

  به دانش آموزان توضیح می دهیم که برای به دست آوردن اطلاعات باید جست و جو کنیم. جست و جوی اطلاعات به دو  گونه است:

۱-  جست و جوی اصلی

  •  جست و جوی اصلی،‌ فعالیتی است که خود فرد برای گردآوری اطلاعات درباره ی موضوع مود نظرش انجام می دهد. این جست و جو می تواند به شکل مصاحبه با افراد مطلع یا با بازدیدهای میدانی انجام شود. از دانش آموزان بخواهید برای موضوعی که انتخاب کرده اند، فهرستی از منابع مورد نیاز را با ذکر کتاب شناسی کامل آن ها آماده کنند. همچنین بیندیشند که چه کس یا کسانی در مورد موضوع تحقیق آن ها اطلاعاتی دارند. فهرستی از سوالاتی که دارند، تهیه کنند یا نامه هایی را که باید برای آن ها، بفرستند، بنویسند.
  •   در جلسه ی بعد درباره ی چند فهرست کتاب شناسی و پرسش نامه و نامه هایی که دانش آموزان نوشته اند، گفت و گو شود تا اشکالات را اصلاح کنند.

  ۲- جست و جوی جنبی

  • منابع این جست و جو، کتاب ها، مجله ها، روزنامه ها و منابع الکترونیکی هستند که حتما باید مشخصات آن ها نوشته شود تا معلوم باشد اطلاعات از کجا به دست آمده اند. به آن ها کمک کنید شیوه ی یادداشت برداری را بازگو کنند.
  •  از دانش آموزان بخواهید از یک کتاب، یک مجله، و یک روزنامه، در برگه های یادداشت درباره ی موضوعی که انتخاب کرده اند، یادداشت برداری کنند.
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
Submitted by editor3 on