جشنواره كتاب‌های کمک آموزشی رشد

جشنواره كتاب‌های کمک آموزشی رشد

جشنواره کتاب های کمک آموزشی رشد از سال ۱۳۷۹ با هدف تبیین و انتقال سیاست‌ها، ‌هدف‌ها و برنامه‌های آموزش و پرورش در حوزه انتشار كتاب‌های آموزشی و‌ ارزشیابی كتاب‌های آموزشی موجود به منظور گزینش و معرفی كتاب‌های برگزیده،‌ برگزار می‌شود.

انتخاب نویسندگان و ناشران برتر در حوزه تالیف و نشر كتاب‌های آموزشی، فراهم آوردن امكان تبادل ‌نظر میان پدیدآورندگان كتاب‌های آموزشی و شناخت مشكلات و تبیین راهبردهای مناسب برای انتشار كتاب‌های آموزشی،‌ از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است. كتاب‌های آموزشی شامل هفت گروهند كه از آن جمله می‌توان به دانش‌افزایی دانش‌آموزان، پرورش مهارت‌های فرایندی، علمی،‌ پروژه‌ای و هنری دانش‌آموزان، دانش‌افزایی مهارتی و فرایندی برای معلمان، كار و فعالیت‌های یادگیری برای دانش‌آموزان، تمرین به منظور تثبیت،‌ تقویت و آموزش جبرانی یادگیری دانش‌آموزان، سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و فعالیت محوری در چارچوب هدف‌های برنامه‌های درسی خاص برای دانش آموزان اشاره کرد.

در ۳ دوره نخست این جشنواره به ترتیب در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه برگزار شد. در سال ۱۳۸۲ این جشنواره برگزار نشد و از سال ۱۳۸۳ دوره های تحصیلی ابتدایی و راهنمایی در یك سال و دوره آموزش نظری، فنی حرفه ای و پیش دانشگاهی در سال دیگر برگزار می شود. در این میان یك سال را هم برای تنفس و بررسی كارنامه ۲ سال قبل در نظر گرفته شده است.

برهمین اساس، جشنواره در سال های ۸۳ و ۸۶ با محوریت كتاب های آموزشی دوره ابتدایی و راهنمایی برگزار شد و سال های ۸۴ و ۸۷ به مقطع متوسطه اختصاص یافت. ایـن جشنواره بخشی از طرح سـامـان بـخـشـی كـتـاب هـای كمك آموزشی است که در سال ۱۳۷۹ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به تصویب رساند.

 

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.